1. 0

FRAKTÁL

Katalóg. číslo: 9992
Periodicita: Trojmesačník
jazyk titulu: Slovenský

Nezávislý literárny časopis FRAKTÁL vznikol v januári 2018 ako odpoveď na inštitucionálne politiky niektorých stavovských štruktúr v literárnom živote na Slovensku. Publikuje všetky žánre súvisiace s literatúrou a vytvára priestor pre literárnu tvorbu a komunikáciu či kritickú diskusiu o nich, a to i v medzigeneračnom kontexte. Minoritne sa zameriava aj na presahy do ďalších umeleckých, vedeckých a kultúrnospoločenských oblastí a usiluje o pomenúvanie systémových nedostatkov v kultúre či verejnom živote. Pravidelne prináša ucelené bloky zamerané na aktuálnu, neraz aj literárno - alebo umelecko - historickú tému v slovensko - českom jazykovom a kultúrnom kontexte, resp. autorskom obsadení.

FRAKTÁL, t. j. jeho vydavateľ, redakcia a redakčná rada sa vo svojej činnosti riadia predovšetkým kvalitatívnymi kritériami a verejnoprospešným záujmom. Časopis vychádza štyrikrát ročne v rozsahu okolo stopäťdesiat strán. Za jeho prípravou a obsahovou skladbou stoja skúsení redaktori, literárni vedci a významní autori/autorky slovenskej literatúry, ktorí sa pohybujú aj na medzinárodnej scéne. Medzinárodné zosieťovanie FRAKTÁLU je preto jeho prirodzenou potrebou a charakteristikou.

Šéfredaktorkou FRAKTÁLU je PhDr. Stanislava Chrobáková Repar, PhD., vydavateľom občianske združenie Fraktál.

DPH: 20%

Darčekové poukazy

Najpredávanejšie produkty