0800 188 826

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. (oddelenie inej formy predaja):

 

1. Základné ustanovenia a pojmy:

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre službu predplatného a doručovanie periodickej a neperiodickej tlače (ďalej len „VOP“) spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Oddelenie inej formy predaja (ďalej len „O.I.F.P.“) upravujú právny vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom predplatného a doručovania periodickej a neperiodickej tlače.

1.2. Poskytovateľ predplatného a doručovania tlače – spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava.

1.3. Vydavateľ – inštitúcia zabezpečujúca vydávanie tlače.

1.4. Periodická, neperiodická tlač– slovenský alebo zahraničný denník alebo časopis, ktorý postupne vychádza v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch v ponuke spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. (ipredplatne.sk).

1.5. Objednávateľ- súkromná osoba (nepodnikateľ), fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá si prostredníctvom spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., objedná/zakúpi a predplatí  tlač a jej doručovanie.

1.6. Doručovateľ – zamestnanec, alebo sprostredkovateľ (zmluvný partner) spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., poverený doručovaním tlače.

1.7. Doručovateľská sieť – databáza adries, kde spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. zabezpečuje doručovanie tlače.

1.8. Doručovanie – služba doručovania tlače na určené miesto doručovania počas celého predplatiteľského obdobia. Služba je poskytovaná pre objednávateľa predplatného zadarmo v rámci SR. V prípade doručovania do zahraničia, cena za doručenie bude vypočítaná na základe dĺžky predplatiteľského obdobia (počet vydaní) a vybratej krajiny.

1.9. Predplatné – vopred objednaná a zaplatená tlač na dané predplatiteľské obdobie, za cenu rovnajúcu sa sume násobku spotrebiteľskej ceny za tlač za predplatiteľské obdobie vrátane DPH (cena x počet čísiel vydaní).

   1.9.1. Predplatné na základe zmluvného vzťahu s vydavateľom – v prípade, že spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má uzatvorený zmluvný vzťah s vydavateľom na poskytovanie služby predplatného, súčasťou obchodnej ponuky sú všetky benefity poskytované vydavateľom (zľavy, darčeky...). Objednávateľ získa všetky výhody ponúkané vydavateľom v prípade zakúpenia predplatného.

    1.9.2. Predplatné bez zmluvného vzťahu s vydavateľom – v prípade, že spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nemá uzatvorený zmluvný vzťah s vydavateľom na poskytovanie služby predplatného, je cena zvoleného titulu odvodená od koncovej ceny určenej pre predaj v kamenných predajniach, stánkoch a vynásobená počtom vydaní počas zvoleného predplatiteľského obdobia. Objednávateľom v tomto prípade spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. poskytuje bezplatné doručenie na adresu zvolenú v objednávke. Benefity ponúkané vydavateľom nie je možné získať. Je možné získať benefity ponúkané spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.

1.10. Predplatiteľské obdobie – voliteľné obdobie pre zaplatenie a doručovanie vybranej tlače.

1.11. Miesto doručovania periodickej tlače – domová listová schránka, označená presnou adresou pre doručenie predplatenej tlače so zabezpečeným prístupom, prípadne iné miesto určené objednávateľom.

1.12. Darčekové predplatné – vopred objednaná a zaplatená periodická tlač na dané predplatiteľské obdobie určená pre inú osobu (obdarovaného). 

2. Vznik a začiatok služby, doba trvania služby: 

2.1. Službu doručovania tlače sa zaväzuje spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. začať poskytovať objednávateľovi prostredníctvom svojich doručovateľov alebo sprostredkovateľom/zmluvným partnerom, odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrady.

2.2. Pre prijatie záväznej objednávky objednávateľ musí uviesť:

      2.2.1. Súkromná osoba (nepodnikateľ)– meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, názov tlače (vybraného titulu), predplatiteľské obdobie u periodickej tlače, forma úhrady.

      2.2.2. Právnická a fyzická osoba (podnikateľ)– obchodné meno, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje organizácie, telefonický prípadne e-mailový kontakt, názov tlače (vybraného titulu), predplatiteľské obdobie u periodickej tlače, forma úhrady.

2.3. Predplatné tlače si možno objednať:

      2.3.1. Online - predplatné: na stránke ipredplatne.sk

      2.3.2. Elektronickou formou - predplatné: e-mail na adresu: objednavky@ipredplatne.sk

      2.3.3. Telefonicky – 0800 188 826, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564.

2.4. Darčekové predplatné / darčeková poukážka– pre prijatie záväznej objednávky darčekového predplatného platí, že objednávateľ pri vytváraní objednávky uvedie adresu doručenia, na ktorú ma byť výtlačok/výtlačky doručované. Objednávateľ má možnosť si „darčekovú poukážku“ stiahnuť a vytlačiť zo stránky ipredplatne.sk, Podmienkou pre začatie doručovania na objednávateľom zvolenú adresu je vykonanie záväznej objednávky a úhrada. Doručovanie začne od najbližšieho vydania na adresu doručenia uvedenú v objednávke.

2.5. Po prijatí záväznej objednávky spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., potvrdí objednávku potvrdzovacím emailom.

2.6. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. a objednávateľom vzniká dňom doručenia potvrdenia o prijatí záväznej objednávky od poskytovateľa objednávateľovi.

2.7. Služba doručovania tlače vzniká od doručenia prvého čísla predplatenej tlače nasledujúceho po úhrade predplatného. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. si vyhradzuje právo prispôsobiť určenie prvého čísla, ak nie je možné zabezpečiť jeho doručenie z časových dôvodov alebo prekážok vzniknutých zo strany vydavateľa.

2.8. Zmluvný vzťah je uzatvorený na dobu určitú, ktorá je totožná s dobou trvania predplatiteľského obdobia. V prípade, ak objednávateľ uhradí predplatné na ďalšie obdobie, zmluva sa automaticky o toto obdobie predlžuje. Poskytovateľ si vyhradzuje právo informovať objednávateľa o možnosti predĺženia zmluvy, pričom za takúto informáciu sa považuje i zaslanie predpisu na úhradu na ďalšie predplatiteľské obdobie.

2.9. V prípade poskytovania služby predplatného a doručovania tlače objednávateľ berie na vedomie, že začatím poskytovania služby predplatného a doručovania tlače pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.6 týchto VOP (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy) stráca objednávateľ po doručení prvého čísla vydania objednanej tlače nárok na odstúpenie od zmluvy. Objednávateľ zároveň spolu s potvrdením objednávky služby poskytovania predplatného a doručovania tlače a zaplatením potvrdzuje, že súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 5.6. týchto VOP a je  poučený o skutočnostiach uvedených v tomto bode.

2.10. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím doby trvania zmluvy, z dôvodu zo strany objednávateľa je poskytovateľ oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s predčasným ukončením zmluvy. Tieto náklady je poskytovateľ oprávnený započítať so sumou nevyčerpaného zostatku uhradeného za predplatné.

V prípade nejasností pri spracovaní objednávky, kontaktuje spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. objednávateľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

3. Platobné podmienky:

3.1. Predplatné tlače je možné uhradiť spôsobom:

       3.1.1. online platbou na webstránke ipredplatne.sk spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.

       3.1.2. bankovým prevodom na účet spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. – informácie a špecifiká platby sú oznámené objednávateľovi v potvrdzovacom emaily (potvrdenie záväznej objednávky).

3.2. V prípade, že platba nebola uhradená pod správnym VS, na správne číslo účtu príjemcu (spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.) a v danej lehote, nemá spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. povinnosť začať doručovať periodickú/neperiodickú tlač, až do dátumu napravenia chyby.

3.3. V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (periodicita, spôsob dodávania, počet predplatených čísiel vydaní, cena, ukončenie vydávania periodickej tlače vydavateľom), si spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. vyhradzuje právo predplatiteľovi zúčtovať vzniknutý rozdiel na predplatnom (preplatok, nedoplatok).

4. Dodacie lehoty:

4.1. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje doručovať periodickú/neperiodickú tlač na adresy doručenia podľa objednávky v určených dodacích lehotách.

4.2.Denníky tuzemské – v deň vydania najneskôr do 9.00 hod.

4.3.Denníky zahraničné – najneskôr v nasledujúci deň po dni vydania do 9.00 hod.

4.4. Časopisy – najneskôr do troch pracovných dní odo dňa dodania tlače spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. vydavateľom.

5. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy: 

5.1. Objednávateľ môže reklamovať na tel. č. 0800 188 826, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564 alebo na e-mailovej adrese: objednavky@ipredplatne.sk

       5.1.1. chybné a poškodené výtlačky periodickej tlače – v deň dodania, bezodkladne.

       5.1.2. nedoručenie denníkov – najneskôr nasledujúci deň po dni vydania denníka.

       5.1.3. nedoručenie časopisov – okamžite, najneskôr do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo vydania časopisu.

5.2. správnosť a kvalitu platobných služieb v zmysle bodu 3.1. týchto VOP – bez zbytočného odkladu po tom, ako sa objednávateľ dozvedel alebo preukázateľne mohol dozvedieť o nesprávnosti poskytnutej platobnej služby.

5.3. V prípade nedodržania uvedených reklamačných lehôt, bude spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. považovať reklamáciu predplatiteľa za neopodstatnenú.

5.4. Doručovateľ nebude akceptovať reklamáciu od objednávateľa periodickej /neperiodickej tlače, ktorý nesplní podmienky stanovené v bode 6. týchto VOP

5.5. Po preverení a zistení, že reklamácia je opodstatnená, spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje zabezpečiť nápravu a to objednaním náhradného výtlačku reklamovanej periodickej / neperiodickej tlače a jeho následné dodatočné doručenie objednávateľovi. Oprávnené reklamácie sa spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

5.6. Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené dodávky zavinené doručovateľom zmluvného partnera (tretej strany), oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne udanej adresy objednávateľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania periodickej tlače, obsahovú náplň periodickej tlače a viditeľne poškodený tovar, ktorý objednávateľ prevzal.

5.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzvretia zmluvy v zmysle bodu 2.6. týchto VOP . Ustanovenia bodu 2.9. týchto VOP tým nie sú dotknuté.

5.8. Právo na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť písomne v listinnej podobe alebo e-mailom, pričom je oprávnený použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke.Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak objednávateľ oznámenie o odstúpení zašle najneskôr v posledný deň lehoty.

5.9. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. V prípade, ak objednávateľ uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy /napr. predmetom objednávky je dodávka viacerých titulov/, zmluva sa ruší len v tejto časti.

5.10. Uhradenú cenu za predplatné vráti spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý uvedie objednávateľ.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán:

6.1. Objednávateľ je povinný pri objednávke uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto VOP a uhradiť celkovú čiastku predplatného.

6.2. Objednávateľ je povinný spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. v dostatočnom predstihu písomne informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta, v adrese doručenia a fakturačných údajov.

6.3. Objednávateľ periodickej tlačeje taktiež povinný, zabezpečiť spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. prístup k miestu doručovania (schránka). Ak schránka nie je prístupná, objednávateľ periodickej tlače zabezpečí kľúč od vchodu k budove, ktorý odovzdá poverenej osobe poskytovateľa, v opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za doručenie.

6.4. Miesto doručovania – schránka, by mala byť prispôsobená rozmerom predplateného periodika, mala by byť uzamykateľná a riadne označená, prípadne zabezpečený prístup na miesto doručovania.

6.5. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má povinnosť doručiť predplatenú tlač na adresu doručenia podľa záväznej objednávky v uvedených dodacích lehotách (viď. bod. č. 4 VOP).

6.6. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

7. Záverečné ustanovenia: 

7.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku.

7.2. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke ipredplatne.sk.

7.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na ipredplatne.sk.

Ochrana osobných údajov objednávateľa :

Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. - Oddelenie inej formy predaja (O.I.F.P.) sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Objednávateľa v súlade s platnou legislatívou v oblasti osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o rozsahu spracovania údajov a zabezpečenia ochrany osobných údajov sprístupnil Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. pre svojich zákazníkov, teda aj pre Objednávateľa na stránke:www.ipredplatne.sk/ochrana osobnych udajov