1. 0

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. (oddelenie inej formy predaja):

 1. Základné ustanovenia a pojmy:

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre činnosti predplatného (predaj periodickej a neperiodickej tlače) a doručovanie periodickej a neperiodickej tlače (ďalej len „VOP“) spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Oddelenie inej formy predaja (ďalej len "O.I.F.P.") upravujú právny vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom činnosti predplatného (predaj periodickej a neperiodickej tlače) a doručovanie periodickej a neperiodickej tlače.

1.2. Poskytovateľ predplatného a doručovania tlače – spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava.

1.3. Vydavateľ – inštitúcia zabezpečujúca vydávanie tlače.

1.4. Periodická, neperiodická tlač – slovenský alebo zahraničný denník alebo časopis, ktorý postupne vydáva vydavateľ v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch v ponuke na predaj a doručenie spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. (ipredplatne.sk).

1.5. Objednávateľ - súkromná osoba (spotrebiteľ), fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá si prostredníctvom spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., objedná/zakúpi a predplatí  tlač a jej doručovanie.

1.6. Doručovateľ – zamestnanec, alebo sprostredkovateľ (zmluvný partner) spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., poverený doručovaním tlače.

1.7. Doručovateľská sieť – databáza adries, kde spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. zabezpečuje doručovanie tlače.

1.8. Doručovanie – služba doručovania tlače na určené miesto doručovania počas celého predplatiteľského obdobia.  

1.9. Predplatné – vopred objednaná a zaplatená tlač na dané predplatiteľské obdobie, za cenu rovnajúcu sa sume násobku spotrebiteľskej ceny za počet vydaní a počet kusov tlače za predplatiteľské obdobie vrátane DPH (cena x počet čísiel vydaní x počet kusov).

   1.9.1. Predplatné na základe zmluvného vzťahu s vydavateľom – v prípade, že spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má uzatvorený zmluvný vzťah s vydavateľom na poskytovanie služby predplatného, súčasťou obchodnej ponuky sú všetky benefity poskytované vydavateľom (zľavy, darčeky...). Objednávateľ získa všetky výhody ponúkané vydavateľom v prípade zakúpenia predplatného.

   1.9.2. Predplatné bez zmluvného vzťahu s vydavateľom – v prípade, že spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nemá uzatvorený zmluvný vzťah s vydavateľom na poskytovanie služby predplatného, je cena zvoleného titulu odvodená od koncovej ceny určenej pre predaj v kamenných predajniach, stánkoch a vynásobená počtom vydaní počas zvoleného predplatiteľského obdobia. Objednávateľom v tomto prípade spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. poskytuje bezplatné doručenie na adresu zvolenú v objednávke. Benefity ponúkané vydavateľom nie je možné získať. Je možné získať benefity ponúkané spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.

1.10. Predplatiteľské obdobie – voliteľné obdobie pre zaplatenie a doručovanie vybranej tlače.

1.11. Miesto doručovania periodickej tlače – domová listová schránka, označená presnou adresou pre doručenie predplatenej tlače so zabezpečeným prístupom, prípadne iné miesto určené objednávateľom.

1.12. Darčekové predplatné – vopred objednaná a zaplatená periodická tlač na dané predplatiteľské obdobie určená pre inú osobu (obdarovaného). 

1.13 Virtuálna darčeková karta - je elektronická darčeková poukážka vo forme zľavového kódu, s predplatenou sumou 10€, 30€,alebo 50€, ktorá slúži na zakúpenie predplatného prostredníctvom webovej stránky ipredplatne.sk.

 1. Vznik a začiatok služby, doba trvania služby: 

2.1. Službu doručovania tlače sa zaväzuje spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. začať poskytovať objednávateľovi prostredníctvom svojich doručovateľov alebo sprostredkovateľom/zmluvným partnerom, odo dňa prijatia záväznej objednávky a odo dňa úhrady.

2.2. Pre prijatie záväznej objednávky objednávateľ musí uviesť:

      2.2.1. Súkromná osoba (spotrebiteľ) – meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, názov tlače (vybraného titulu), predplatiteľské obdobie u periodickej tlače, forma úhrady.

      2.2.2. Právnická a fyzická osoba (podnikateľ) – obchodné meno, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje organizácie, telefonický prípadne e-mailový kontakt, názov tlače (vybraného titulu), predplatiteľské obdobie u periodickej tlače, forma úhrady.

2.3. Predplatné tlače si možno objednať:

      2.3.1. Online - predplatné: na stránke ipredplatne.skpredplatne@abompkapa.sk

      2.3.2. Elektronickou formou - predplatné: e-mail na adresu: objednavky@ipredplatne.sk; predplatne@abompkapa.sk

      2.3.3. Telefonicky – 0800 188 826, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564.

2.4. Po prijatí záväznej objednávky spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., potvrdí objednávku potvrdzovacím emailom.

2.5. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. a objednávateľom vzniká dňom doručenia potvrdenia o prijatí záväznej objednávky od poskytovateľa objednávateľovi.

2.6. Služba doručovania tlače vzniká od doručenia prvého čísla predplatenej tlače nasledujúceho po úhrade predplatného. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. si vyhradzuje právo prispôsobiť určenie prvého čísla, ak nie je možné zabezpečiť jeho doručenie z časových dôvodov alebo prekážok vzniknutých zo strany vydavateľa.

2.7. Zmluvný vzťah je uzatvorený na dobu určitú, ktorá je totožná s dobou trvania predplatiteľského obdobia. V prípade, ak objednávateľ uhradí predplatné na ďalšie obdobie, zmluva sa automaticky o toto obdobie predlžuje. Poskytovateľ si vyhradzuje právo informovať objednávateľa o možnosti predĺženia zmluvy, pričom za takúto informáciu sa považuje i zaslanie predpisu na úhradu na ďalšie predplatiteľské obdobie.

2.8. V prípade poskytovania služby predplatného a doručovania tlače objednávateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu v priebehu objednávkového procesu so začatím poskytovania služby, resp. začatím poskytovania elektronického obsahu predplatného a doručovania tlače pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 6.7 týchto VOP (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy) stráca objednávateľ po úplnom poskytnutí služby, resp. po sprístupnení elektronického obsahu objednanej tlače nárok na odstúpenie od zmluvy.

2.9. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím doby trvania zmluvy, z dôvodu zo strany objednávateľa je poskytovateľ oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s predčasným ukončením zmluvy. Tieto náklady je poskytovateľ oprávnený započítať so sumou nevyčerpaného zostatku uhradeného za predplatné.

2.10. Darčekové predplatné / darčeková poukážka – pre prijatie záväznej objednávky darčekového predplatného platí, že objednávateľ pri vytváraní objednávky uvedie adresu doručenia, na ktorú má byť výtlačok/výtlačky doručované. Objednávateľ má možnosť si „darčekovú poukážku“ stiahnuť a vytlačiť zo stránky ipredplatne.sk, Podmienkou pre začatie doručovania na objednávateľom zvolenú adresu je vykonanie záväznej objednávky a úhrada. Doručovanie začne od najbližšieho vydania na adresu doručenia uvedenú v objednávke.

2.11. Virtuálna darčeková karta ipredplatne.sk (ďalej len ako „vKarta“) je elektronická darčeková poukážka vo forme zľavového kódu, ktorá slúži na zakúpenie predplatného prostredníctvom webovej stránky ipredplatne.sk

       2.11.1. Vydavateľom vKarty je spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava, Slovenská republika , IČO: 35 792 281, IČ DPH: SK 2020234491, Register: Mestský súd Bratislava III., odd. Sa, vl. č. 2503/B.

       2.11.2. Držiteľom vKarty je:

           a, osoba, ktorá si vKartu na webovom portáli ipredplatne.sk zakúpila (ďalej len „Objednávateľ“),

           b, osoba, v prospech ktorej bola vKarta Objednávateľom zakúpená (identifikovaná e-mailovou adresou),

           c, osoba, ktorá vKartu odbržala od osôb v zmysle písm. a), b) tohto bodu.

       2.11.3. vKartu je  možné jednorazovo (v jednej objednávke) použiť na zakúpenie predplatného akéhokoľvek titulu alebo viacerých titulov na webovej stránke ipredplatne.sk. Akýkoľvek nevyužitý zostatok na vKarte sa nevracia ani nevymieňa za hotovosť.

       2.11.4. Platnosť vKarty je vyhradená do 31.12.2022. Platnosť vKarty nie je možné predĺžiť.

       2.11.5. Hodnota vKarty je:  10,- EUR,  30,- EUR, alebo 50,- EURHodnota vKarty je cenou vKarty vrátane DPH.

       2.11.6. vKartu je možné zakúpiť v internetovom obchode ipredplatne.sk., a to výhradne on-line platbou cez platobnú bránu 24 pay. Po splnení platobnej povinnosti a pripísaní hodnoty vKarty na účet Vydavateľa vKarty, doručí Vydavateľ vKarty príslušný Zľavový kód určenému Držiteľovi vKarty vo zvolený   deň elektronicky prostredníctvom emailu uvedeného Objednávateľom v objednávke.

       2.11.7. Zaslaný Zľavový kód zadáva Držiteľ vKarty pri vytváraní objednávky do okienka „Zľavový kód“ v prvom kroku Nákupného košíka.  

       2.11.8. Ak je celková suma objednávky Držiteľa vKarty vyššia ako hodnota vKarty, Držiteľ vKarty doplatí zvyšok sumy on-line platbou alebo bankovým prevodom. Ak je celková suma objednávky Držiteľa vKarty nižšia ako hodnota vKarty, tak Držiteľovi vKarty nevzniká nárok na vyplatenie nevyčerpaného zostatku. vKartu nie je možné rozdeliť do viacerých objednávok.

       2.11.9. vKartu nie je možné vymeniť za hotovosť alebo peniaze. vKarta slúži výhradne na nákup tovaru v internetovom obchode ipredplatne.sk.

       2.11.10. Vrátenie vKarty, ktorá ešte nebola použitá, bude akceptované do 30 kalendárnych dní od dátumu zaslania vKarty Vydavateľom vKarty určenému Držiteľovi vKarty .

       2.11.11. Cena zaplatená za vKartu bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý pri jej kúpe, cez platobnú bránu 24pay. Na vykonanie vrátenia ceny je nutné priložiť doklad o platbe za vKartu. Elektronický doklad je dostupný v prílohe potvrdzovacieho e-mailu a je tiež uložený v oddiele "Môj účet" po prihlásení na ipredplatne.sk .

       2.11.12. vKarty pôvodne získané iným spôsobom, ako je uvedený v týchto Všeobecných podmienakach na používanie  sú neplatné a nesmú sa používať na kúpu titulov/ predplatneho a cena za ne zaplatená sa nevracia.

       2.11.13. Vydavateľ vKarty nezodpovedná za nedoručenie alebo oneskorenie doručenia takejto vKarty určenému Držiteľovi vKarty kvôli príčinám, ktoré Vydavateľ vKarty nedokáže ovplyvniť, a to vrátane napríklad: (i) chýb alebo porúch telekomunikačných liniek /systémov (ii) oneskorenia prenosu informácií alebo údajov či strate informácií alebo údajov, ku ktorým môže dôjsť kvôli ktorémukoľvek z dôvodov podľa písmena (i); (iii) nepresnosti údajov o Držiteľovi vKarty, ktoré poskytol Objednávateľ; (iv) nedoručenia vKarty na uvedenú e-mailovú adresu alebo (v) skutočnosti, že e-mail zaslaný Vydavateľom vKarty je považovaný za nevyžiadanú alebo nechcenú poštu.

       2.11.14. Tieto Všeobecné podmienky na používanie vKarty sú samostatnou a nedeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú zverejnené na ipredplatne.sk (ďalej len „VOP“). Otázky neupravené týmito Všeobecnými podmienkami na používanie vKarty sa riadia ustanoveniami VOP.

V prípade nejasností pri spracovaní objednávky, kontaktuje spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. objednávateľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

 1.  Platobné podmienky:

3.1. Predplatné tlače je možné uhradiť spôsobom:

       3.1.1. online platbou na webstránke ipredplatne.sk spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.

       3.1.2. bankovým prevodom na účet spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. – informácie a špecifiká platby sú oznámené objednávateľovi v potvrdzovacom emaily (potvrdenie záväznej objednávky).

3.2. V prípade, že platba nebola uhradená pod správnym VS, na správne číslo účtu príjemcu (spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.) a v danej lehote, nemá spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. povinnosť začať doručovať periodickú/neperiodickú tlač, až do dátumu napravenia chyby.

3.3. V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (periodicita, spôsob dodávania, počet predplatených čísiel vydaní, cena, ukončenie vydávania periodickej tlače vydavateľom), si spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. vyhradzuje právo predplatiteľovi zúčtovať vzniknutý rozdiel na predplatnom (preplatok, nedoplatok).

 1. Dodacie lehoty:

4.1. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje doručovať periodickú/neperiodickú tlač na adresy doručenia podľa objednávky v určených dodacích lehotách.

4.2.Denníky tuzemské – v deň vydania najneskôr do 9.00 hod.

4.3.Denníky zahraničné – najneskôr v nasledujúci deň po dni vydania do 9.00 hod.

4.4. Časopisy – najneskôr do troch pracovných dní odo dňa dodania tlače spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. vydavateľom.

 1. Ochrana zásielky:

5.1. Spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. zabezpečuje objednávateľovi ochranu zásielky za paušálny poplatok na celé predplatiteľské obdobie zvolené  objednávateľom. Ochranou zásielky sa rozumie zabalenie časopisu do ochrannej priehľadnej fólie, ktorá slúži na ochranu časopisu proti nevhodným poveternostným podmienkam (dážď, sneh), proti strate príloh, darčekov a iných vkladov. Paušálny poplatok za ochranu zásielky na celé predplatiteľské obdobie (rok, polrok, štvrťrok) je 2,40 € /slovom dve eurá a štyridsať centov/ na jeden produkt vrátane DPH.

Príklad:

 1. A) poplatok na jedno číslo vydania vrátane DPH pri mesačníku a ročnom predplatiteľskom období 12 čísiel vydaní = 0,20 € (2,40 € : 12 čísiel vydaní).
 2. B) poplatok na jedno číslo vydania vrátane DPH pri týždenníku a ročnom predplatiteľskom období 52 čísiel vydaní = 0,046 € (2,40 € : 52 čísel vydaní).

 5.2. Ochrana zásielky sa nevzťahuje na denníky,  t.j. denníky nebudú balené do ochrannej priehľadnej fólie a objednávateľ nebude platiť paušálny poplatok za ochranu zásielky.

 5.3. Za úhradu paušálneho poplatku za ochranu zásielky spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. garantuje bezplatné znovudodanie časopisu v  prípade oprávnenej reklamácie z dôvodu doručenia poškodenej zásielky.

 1. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy: 

6.1. Objednávateľ môže reklamovať na tel. č. 0800 188 826, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564 alebo na e-mailovej adrese: objednavky@ipredplatne.sk; predplatne@abompkapa.sk

       5.1.1. chybné a poškodené výtlačky periodickej tlače – v deň dodania, bezodkladne.

       5.1.2. nedoručenie denníkov – najneskôr nasledujúci deň po dni vydania denníka.

       5.1.3. nedoručenie časopisov – okamžite, najneskôr do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo vydania časopisu.

6.2. Správnosť a kvalitu platobných služieb v zmysle bodu 3.1. týchto VOP – bez zbytočného odkladu po tom, ako sa objednávateľ dozvedel alebo preukázateľne mohol dozvedieť o nesprávnosti poskytnutej platobnej služby.

6.3. V prípade nedodržania uvedených reklamačných lehôt sa objednávateľ vystavuje riziku odôvodneného zamietnutia reklamácie. Nároky z neskoršie zistených závad doručenej tlače bude možné uznať, len ak objednávateľ preukáže, že reklamované vady vznikli v čase pred jej prevzatím objednávateľom.

6.4. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v článku 6 týchto VOP sa objednávateľ periodickej/ neperiodickej tlače vystavuje riziku odôvodneného zamietnutia reklamácie.

6.5. Po preverení a zistení, že reklamácia je opodstatnená, spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje zabezpečiť nápravu a to objednaním náhradného výtlačku reklamovanej periodickej / neperiodickej tlače a jeho následné dodatočné doručenie objednávateľovi. Reklamácie sa spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase podľa periodicity, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6.6. Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené dodávky zavinené doručovateľom zmluvného partnera (tretej strany), oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne udanej adresy objednávateľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania periodickej tlače, obsahovú náplň periodickej tlače a viditeľne poškodený tovar, ktorý objednávateľ prevzal.

6.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy v zmysle § 7 Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Ustanovenia bodu 2.9. týchto VOP tým nie sú dotknuté.

6.8. V súlade s vyššie uvedeným zákonom objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

-   predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo  počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-   predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

-   poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo         s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

-   poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

6.9. Ustanovenia o odstúpení od zmluvy v týchto všeobecných obchodných podmienkach výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust.§ 2 písm.a)  Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

6.10. Právo na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť písomne v listinnej podobe alebo e-mailom, pričom je oprávnený použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak objednávateľ oznámenie o odstúpení zašle najneskôr v posledný deň lehoty.

6.11. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. V prípade, ak objednávateľ uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy /napr. predmetom objednávky je dodávka viacerých titulov/, zmluva sa ruší len v tejto časti.

6.12. Uhradenú cenu za predplatné vráti spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý uvedie objednávateľ.

6.13.  Objednávateľ má  právo obrátiť sa na Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.  so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým bola  vybavená  jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že pri vybavení reklamácie boli porušené  jeho práva. Ak Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.14.    Objednávateľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

6.15.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán:

7.1. Objednávateľ je povinný pri objednávke uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto VOP a uhradiť celkovú čiastku predplatného.

7.2. Objednávateľ je povinný spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. v dostatočnom predstihu písomne informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta, v adrese doručenia a fakturačných údajov.

7.3. Objednávateľ periodickej tlače je taktiež povinný, zabezpečiť spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. prístup k miestu doručovania (schránka). Ak schránka nie je prístupná, objednávateľ periodickej tlače zabezpečí kľúč od vchodu k budove, ktorý odovzdá poverenej osobe poskytovateľa, v opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za doručenie.

7.4. Miesto doručovania – schránka, by mala byť prispôsobená rozmerom predplateného periodika, mala by byť uzamykateľná a riadne označená, prípadne zabezpečený prístup na miesto doručovania.

7.5. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má povinnosť doručiť predplatenú tlač na adresu doručenia podľa záväznej objednávky v uvedených dodacích lehotách (viď. bod. č. 4 VOP).

7.6. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 6. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 1. Záverečné ustanovenia: 

8.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku.

8.2. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke ipredplatne.sk.

8.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na ipredplatne.sk.

 1. Ochrana osobných údajov objednávateľa:

Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. - Oddelenie inej formy predaja (O.I.F.P.) sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Objednávateľa v súlade s platnou legislatívou v oblasti osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o rozsahu spracovania údajov a zabezpečenia ochrany osobných údajov sprístupnil Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. pre svojich zákazníkov, teda aj pre Objednávateľa na stránke: www.ipredplatne.sk/ochrana osobnych udajov