1. 0

ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS

Katalóg. číslo:
Periodicita: Iná
jazyk titulu: Slovenský

Časopis Architektúra & urbanizmus uverejňuje vedecké štúdie z oblasti architektúry a urbanizmu. Zameriava sa na teóriu, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu v 20. a 21. storočí v strednej a východnej Európe. Zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu k umeniu, technike a k životnému prostrediu. Publikuje výsledky sociológie a psychológie architektúry a urbanizmu, sociálnej ekológie, výsledky výskumov z oblasti techniky prostredia a z iných disciplín, ktoré prispievajú k rozvoju teoretického poznania v architektúre a urbanizme. Zaoberá sa ďalej metódami hodnotenia a kritiky architektonickej a urbanistickej tvorby a hodnotením význačných architektov, architektonických diel a období. Publikuje príspevky o výučbe architektúry a urbanizmu, recenzie odborných kníh, ako aj informácie a správy o dôležitých vedeckých a umeleckých podujatiach. Časopis Architektúra & urbanizmus vydáva Oddelenie architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Ústavom dějin umění Akademie věd Českej republiky.

Registrované v Thomson Reuters Arts and Humanities Citation Index a v Current Contents – Arts & Humanities, v bibliografickej databáze vydavateľstva Elsevier SCOPUS, v Journals index of the Royal Institute of British Architects (RIBA) a v Central and East European online Library (CEEOL).

Vychádza polročne 
EV 3179/09
ISSN 0044 8680

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty