1. 0

 1. Usporiadateľ "Veľkého jesenného losovania" :

  Mediaprint Kapa -Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 35 792 281, IČ DPH: SK2020234491, Register: Mestský súd Bratislava III., odd. Sa, vl. č. 2503/B(ďalej len "Usporiadateľ") Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Losovania (ďalej len "Pravidlá" a "Losovanie"). Cieľom Losovania je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Pravidlá Losovania sú oznámené na stránke https://www.ipredplatne.sk/jesennelosovanie2023 ako aj v textoch vybraných zverejneného príspevkov, alebo statusov v  profiloch na sociálnych sietach Facebook/Instagram. Losovanie nie je sponzorované, spravované alebo pridružené k sociálnym sieťam. Účastník Losovania si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Losovania a nie sociálnym sietiam Facebook ani Instagram.
 1. Trvanie Veľkého jesenného losovania :

  od 19.9. -  do 30.11.2023  (v tomto termíne zaradíme každého automaticky do losovania v prípade  splnenia podmienok uvedených nižšie)
 1. Účastníci Losovania: 

      Účastníkom Losovania sa pre účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky
 • ktorá má viac ako 18 rokov
 • ktorá splní podmienky účasti v Losovaní podľa Pravidiel s výnimkou:  zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964   Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník" )
 1. Pravidlá a podmienky Losovania: 

 • Do Losovania bude automaticky zaradený každý, kto v termíne od 19.9 -30.11.2023 uskutoční nákup predplatného v hodnote minimálne 49€ (do sumy 49 € sa nezarátavujú poplatky za doručenie predplatného do zahraničia, doručenia darčekového poukazu na adresu, alebo ochranu zásielky) prostredníctvom eshopu Usporiadateľa - www.ipredplatne.sk
 • V tomto období musí byť uskutočnená aj platba za vybrané predplatné - prostredníctvom online platieb, alebo bankovým prevodom. 
 • Do Losovania budú zaradení objednávatelia a platitelia vybraného predplatného, nie tí užívatelia, ktorí dostali predplatné ako darček.
 1. Výhra, losovanie a odovzdanie cien  :

 • Predmetom výhry sú tieto výherné ceny:  1. miesto: smart televízor v hodnote do 350 €, 2.miesto: smart hodinky v hodnote do 100 €, 3.miesto: bezdrôtové slúchadlá v hodnote do 50 €.
 • Losovanie sa uskutoční dňa 7.12. 2023 ( mená výhercov v skrátenej forme budú zverejnené  na facebook a instagram stránkach Usporiadateľa).
 • Výhercovia budú tiež priamo kontaktovaní Usporiadateľom na ním uvedených kontaktoch. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 • Usporiadateľ výhry doručí výhercom po predchádzajúcej dohode v rámci mesta Bratislavy osobne, výhercom žijúcim mimo Bratislavy doručí výhry kuriérom na uvedenú adresu.
 1. Ochrana osobných údajov : 

 • Zapojením  Účastníka  do Losovania vzniká medzi Usporiadateľom a Účastníkom zmluvný vzťah. Poskytnutie osobných údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie predmetnej zmluvy. Usporiadateľ  Losovania na účely zapojenia Účastníka do Súťaže a kontaktovania vyžrebovaného Účastníka spracúva  osobné údaje Účastníka  v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, príp. telefonický kontakt  výlučne v zmysle Pravidiel.
 • Spracovanie  osobných údajov Účastníkov  pre účely verejnej prezentácie výsledkov Losovania  (zverejnenie výhercov) a zdokladovanie priebehu Súťaže    v rozsahu meno, priezvisko v skrátenej forme, prípadne informácie o pobyte Účastníka v rozsahu údaju o obci/meste, a to ich zverejnením v zmysle Pravidiel je oprávneným záujmom Usporiadateľa.
 • Spracovanie osobných údajov v rozsahu adresy a e-mailového kontaktu Účastníka  za účelom vykonávania marketingových činností Usporiadateľa je opráváneným záujmom Usporiadateľa.
 • Podrobné informácie ohľadne spracúvania a  ochrany osobných údajov Usporiadateľom vrátane informácií o právach dotknutých osôb vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi sú uvedené na https://www.ipredplatne.sk/ochrana-osobnych-udajov
 1. Dane : 

 • Výhry v tomto losovaní sú v zmysle § 9 ods 2. písm. m)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodené od dane. 
 1. Osobitné ustanovenia :

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Losovania, na zrušenie Losovania, dĺžku trvania ako aj podmienky Losovanie, najmä, ale nie výlučne, pravidlá losovania, dátum uskutočnenia losovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom losovania.                                 Zmenu pravidiel a podmienok Losovania usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Losovania v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok                      na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Losovania berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.  Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.