1. 0

Žrebovanie & Výhercovia:

 1. Usporiadateľ Súťaže:

 • Mediaprint Kapa -Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 35 792 281, IČ DPH: SK2020234491, Register: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 2503/ (ďalej len "Usporiadateľ") Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Súťaž je oznámená na stránke https://www.ipredplatne.sk/pocitajtestelkou ako aj v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu  na profile  na sociálnych sietach Facebook/Instagram. Súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnym sieťam. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook ani Instagram.
 1. Trvanie Súťaže :

 • 1.9. - 30.11.2022
 1. Účastníci Súťaže: 

      Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky
 • ktorá má viac ako 18 rokov
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel s výnimkou:  zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964   Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník" )
 1. Pravidlá a podmienky Súťaže: 

 • Do súťaže bude automaticky zaradený každý, kto v termíne od 1.9 -30.11.2022 uskutoční nákup predplatného v hodnote minimálne 49€ (do sumy 49 € sa nezarátavujú poplatky za doručenie predplatného do zahraničia, doručenia darčekového poukazu na adresu, alebo ochranu zásielky) prostredníctvom eshopu Usporiadateľa - www.ipredplatne.sk
 • V tomto období musí byť uskutočnená aj platba za vybrané predplatné - prostredníctvom online platieb, alebo bankovým prevodom. 
 • Do žrebovania budú zaradení objednávatelia a platitelia vybraného predplatného, nie tí užívatelia, ktorí dostali predplatné ako darček.
 1. Výhra, žrebovanie a odovzdanie cien  :

 • Predmetom výhry sú tieto výherné ceny:  1. miesto: smart televízor  v hodnote 350 €, 2.miesto: bluetooth reproduktor v hodnote 100 €, 3.miesto: fitness náramok v hodnote 50 € 
 • Žrebovanie sa uskutoční dňa 6.12. 2022 ( mená výhercov v skrátenej forme budú zverejnené  na facebook a instagram stránkach Usporiadateľa).
 • Výhercovia budú tiež priamo kontaktovaní Usporiadateľom na ním uvedených kontaktoch. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 • Usporiadateľ výhry doručí výhercom po predchádzajúcej dohode v rámci mesta Bratislavy osobne, výhercom žijúcim mimo Bratislavy doručí výhry kuriérom na uvedenú adresu.
 1. Ochrana osobných údajov : 

 • Zapojením  Účastníka  do Súťaže vzniká medzi Usporiadateľom a Účastníkom zmluvný vzťah. Poskytnutie osobných údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie predmetnej zmluvy. Usporiadateľ  Súťaže na účely zapojenia Účastníka do Súťaže a kontaktovania vyžrebovaného Účastníka spracúva  osobné údaje Účastníka  v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, príp. telefonický kontakt  výlučne v zmysle Pravidiel.
 • Spracovanie  osobných údajov Účastníkov  pre účely verejnej prezentácie výsledkov Súťaže  (zverejnenie výhercov) a zdokladovanie priebehu Súťaže    v rozsahu meno, priezvisko v skrátenej forme, prípadne informácie o pobyte Účastníka v rozsahu údaju o obci/meste, a to ich zverejnením v zmysle Pravidiel je oprávneným záujmom Usporiadateľa.
 •  Spracovanie osobných údajov v rozsahu adresy a e-mailového kontaktu Účastníka  za účelom vykonávania marketingových činností Usporiadateľa je opráváneným záujmom Usporiadateľa.
 • Podrobné informácie ohľadne spracúvania a  ochrany osobných údajov Usporiadateľom vrátane informácií o právach dotknutých osôb vo vzťahu k nakladaniu s osobnými údajmi sú uvedené na https://www.ipredplatne.sk/ochrana-osobnych-udajov
 1. Dane : 

 • Výhry v tejto Súťaži sú v zmysle § 9 ods 2. písm. m)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodené od dane.  .
 1. Osobitné ustanovenia :

 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže  berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.  Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.