0800 188 826

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

(oddelenie inej formy predaja)

  1. Základné ustanovenia a pojmy

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre doručovanie periodickej tlače a knižných publikácií (ďalej len „VOP“) spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., Oddelenie inej formy predaja (ďalej len „O.I.F.P.“) upravujú právny vzťah medzi objednávateľom  a poskytovateľom predplatného a doručovania periodickej tlače, alebo knižnej publikácie.

1.2. Poskytovateľ predplatného a doručovania tlače a knižných publikácií – spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava.

1.3. Vydavateľ – inštitúcia zabezpečujúca vydávanie a publikáciu periodickej tlače, alebo knižnej publikácie.

1.4. Periodická tlač – slovenský alebo zahraničný denník alebo časopis, ktorý postupne vychádza v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch v ponuke spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. (www.ipredplatne.sk).

1.5. Knižná publikácia – kniha alebo iná tlačovina v ponuke spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. (www.ipredplatne.sk; www.bookoffka.sk)

1.6. Objednávateľ - súkromná osoba (nepodnikateľ), fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá si prostredníctvom spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., objedná/zakúpi a predplatí periodickú tlač a jej doručovanie alebo objedná knižnú publikáciu.

1.7. Doručovateľ – zamestnanec spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., poverený doručovaním periodickej tlače a knižných publikácií

1.8. Doručovateľská sieť – databáza adries, kde spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. zabezpečuje doručovanie periodickej tlače a knižných publikácií.

1.9. Doručovanie – služba doručovania periodickej tlače na miesto doručovania počas celého predplatiteľského obdobia. Služba je poskytovaná pre objednávateľa predplatného zadarmo.

1.10. Predplatné – vopred objednaná a zaplatená periodická tlač na dané predplatiteľské obdobie, za cenu rovnajúcu sa sume násobku spotrebiteľskej ceny za periodickú tlač za predplatiteľské obdobie vrátane DPH (cena x počet čísiel vydaní).

1.10.1. Predplatné na základe zmluvného vzťahu s vydavateľom – v prípade, že spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má uzatvorený zmluvný vzťah s vydavateľom na poskytovanie služby predplatného, súčasťou obchodnej ponuky sú všetky benefity poskytované vydavateľom (zľavy, darčeky...). Objednávateľ získa všetky výhody ponúkané vydavateľom v prípade zakúpenia predplatného.

1.10.2. Predplatné bez zmluvného vzťahu s vydavateľom – v prípade, že spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nemá uzatvorený zmluvný vzťah s vydavateľom na poskytovanie služby predplatného, je cena zvoleného titulu odvodená od koncovej ceny určenej pre predaj v kamenných predajniach, stánkoch a vynásobená počtom vydaní počas zvoleného predplatiteľského obdobia. Objednávateľom v tomto prípade spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. poskytuje bezplatné doručenie na adresu zvolenú v objednávke. Benefity ponúkané vydavateľom nie je možné získať. Je možné získať benefity ponúkané spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s

1.10. Predplatiteľské obdobie – voliteľné obdobie pre zaplatenie a doručovanie vybranej periodickej tlače.

1.11. Miesto doručovania periodickej tlače – domová listová schránka, označená presnou adresou pre doručenie predplatenej periodickej tlače so zabezpečeným prístupom, prípadne iné miesto určené objednávateľom.

1.12. Miesto dodania knižnej publikácie – adresa uvedená objednávateľom. Knižné publikácie sa doručujú Slovenskou poštou formou listu/balíka, prípadne kuriérom za príplatok.

1.13. Darčekové predplatné – vopred objednaná a zaplatená periodická tlač na dané predplatiteľské obdobie určená pre inú osobu ako objednávateľa.

1.14. Darčekový balíček predplatného – dostupný na predajných bodoch periodickej tlače. Darčekový balíček predplatného obsahuje vopred definovaný titul a dĺžku predplatného, ktoré sa aktivuje jedinečným kódom uvedeným na vloženom kupóne.

 

  1. Vznik a začiatok služby

 2.1. Službu doručovania periodickej tlače a knižných publikácií sa zaväzuje spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. začať poskytovať objednávateľovi prostredníctvom svojich doručovateľov alebo tretích osôb, odo dňa prijatia záväznej objednávky a následnej úhrady za objednané predplatné alebo knižné publikácie.

2.2. Pre prijatie záväznej objednávky objednávateľ musí uviesť:

2.2.1 Súkromná osoba (nepodnikateľ) – meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, názov periodickej tlače alebo knižnej publikácie, predplatiteľské obdobie u periodickej tlače, forma úhrady.

2.2.2 Právnická a fyzická osoba (podnikateľ) – obchodné meno, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje organizácie, telefonický prípadne e-mailový kontakt, názov periodickej tlače alebo knižnej publikácie, predplatiteľské obdobie u periodickej tlače, forma úhrady.

2.3. Ak miesto doručovania nie je zhodné s adresou bydliska resp. sídla objednávateľa, oboznámi objednávateľ o tejto skutočnosti poskytovateľa písomne, telefonicky alebo e-mailom.

2.4. Periodickú tlač alebo knižnú publikáciu si možno objednať:

2.4.1. písomne – zaslať poštou na adresu spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04  Bratislava, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava.

2.4.2. elektronickou formou

- predplatné: e-mail na adresu objednavky@ipredplatne.sk 

- knižná publikácia: e-mail na adresu objednavky@bookoffka.sk 

2.4.3. online

- predplatné: na stránke www.ipredplatne.sk v sekcii „ponuka titulov“

- knižná publikácia: na stránke www.bookoffka.sk v sekcii „kategórie“ alebo "žánre"

2.4.4. telefonicky – 0800 188 826, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564.

2.5 Predplatné určené pre inú osobu ako objednávateľa:

2.5.1 Darčekové predplatné/darčeková poukážka – pre prijatie záväznej objednávky darčekového predplatného platia body 2.2 a 2.4, kde objednávateľ pri vytváraní objednávky uvedie ako adresu bydliska/fakturačnú adresu údaje objednávateľa a ako miesto dodania adresu, na ktorú ma byť výtlačok/výtlačky doručované. Objednávateľ má možnosť si „darčekovú poukážku“ stiahnuť do svojho PC/vytlačiť zo stránky www.ipredplatne.sk. Realizácia objednávky nie je podmienkou získania darčekovej poukážky z internetovej stránky www.ipredplatne.sk. Podmienkou pre začatie doručovania na objednávateľom zvolenú adresu je vykonanie záväznej objednávky a úhrada predplatného. Doručovanie začne od najbližšieho vydania na adresu dodania uvedenú v objednávke.  

2.5.2    Darčekový balíček predplatného – Objednávateľ po zakúpení kupónu v darčekovom balení na predajných bodoch periodickej tlače ho môže darovať osobe, ktorej bude takto predplatená periodická tlač distribuovaná. Podmienkou pre začatie doručovania predplatenej periodickej tlače je aktivácia kupónu použitím jedinečného kódu na ňom uvedeného. Miesto doručovania periodickej tlače sa uvádza pri aktivácii kupónu. Predplatné je možné si aktivovať kedykoľvek na internetovej stránke www.ipredplatne.sk alebo na telefónnom čísle 0800 188 826, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564 v pracovných dňoch od 08:00 do 16:30.

2.6. Po prijatí záväznej objednávky sa spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., zaväzuje bezodkladne potvrdiť objednávku a oboznámiť objednávateľa o podmienkach platby (výška predplatného, cena knižnej publikácie vrátane poplatkov za jej doručenie, variabilný symbol, číslo účtu príjemcu, predplatiteľské obdobie u periodickej tlače – jeho vznik a koniec, počet doručovaných čísiel periodickej tlače) a zašle mu podklad k úhrade predplatného alebo ceny knižnej publikácie podľa zvoleného spôsobu úhrady, najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky.

2.7. Právny vzťah medzi spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. a objednávateľom vzniká dňom doručenia potvrdenia o prijatí záväznej objednávky.

2.8. Služba doručovania periodickej tlače vzniká od potvrdenia prvého čísla predplatenej periodickej tlače nasledujúceho po úhrade predplatného. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. si vyhradzuje právo prispôsobiť tento údaj, ak nie je možné zabezpečiť jeho doručenie z časových dôvodov alebo prekážok vzniknutých zo strany vydavateľa.

2.9. V prípade poskytovania služby doručovania periodickej tlače objednávateľ berie na vedomie, že potvrdením záväznej objednávky, zaplatení služby a začatím poskytovania služby doručovania periodickej tlače pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 6.6 týchto VOP stráca objednávateľ po úplnom poskytnutí služby nárok na odstúpenie od zmluvy. Objednávateľ zároveň spolu s potvrdením objednávky služby poskytovania periodickej tlače a zaplatení predplatného potvrdzuje, že súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a bol poučený o skutočnostiach uvedených v tomto bode.

V prípade nejasností pri spracovaní objednávky, kontaktuje spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. objednávateľa na kontaktoch uvedených v objednávke.

 

      3 . Platobné podmienky

3.1. Predplatné a cenu knižnej publikácie je možné uhradiť spôsobom:

3.1.1. poštovým peňažným poukazom na účet – poštový peňažný poukaz objednávateľovi vystaví spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. na základe údajov uvedených v  objednávke. Tento následne doručí objednávateľovi v uvedenom termíne.

3.1.2. bankovým prevodom na účet spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. – informácie a špecifiká platby oznámi spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. objednávateľovi po prijatí a spracovaní objednávky a to vopred dohodnutou formou.

3.1.3. online platbou na webstránke spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.  – (predplatiteľ  si na stránke www.ipredplatne.sk alebo www.bookoffka.sk vyberie periodickú tlač alebo knižnú publikáciu a po jej uložení do „nákupného košíka“ zvolí Platbnú bránu 24Pay a z možností „Platba kartou“ a zvolí typ karty alebo „Internet banking“ a zvolí banku. Následne bude objednávateľ presmerovaný na príslušný platobný portál, kde sa riadi pokynmi k úhrade. Po potvrdení platby, bude predplatiteľ bankou informovaný o úspešnom zrealizovaní platby).

3.1.4. hotovostným vkladom v banke príjemcu spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. – pri platbe touto formou, musí predplatiteľ uviesť správny VS platby pre ľahšiu identifikáciu podľa poštového peňažného poukazu alebo informácií získaných od spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.

3.2. V prípade, že platba nebola uhradená pod správnym VS, na správne číslo účtu príjemcu (spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.) a v danej lehote, nemá spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. povinnosť začať doručovať periodickú tlač či knižnú publikáciu, až do dátumu napravenia chyby.

3.3. V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (periodicita, spôsob dodávania, počet predplatených čísiel vydaní, cena, ukončenie vydávania periodickej tlače vydavateľom), si spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. vyhradzuje právo predplatiteľovi zúčtovať vzniknutý rozdiel na predplatnom (preplatok, nedoplatok).

 

  1. Dodacie lehoty

4.1. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje doručovať periodickú tlač a knižné publikácie na adresy podľa objednávky vo vopred určenej dodacej lehote (vo vlastnej doručovateľskej sieti alebo prostredníctvom tretích osôb).

4.2. Denníky tuzemské – v deň vydania najneskôr do 9.00 hod.

4.3. Denníky zahraničné – najneskôr v nasledujúci deň odo dňa vydania do 9.00 hod.

4.4. Časopisy – najneskôr do troch pracovných dní odo dňa dodania vydavateľom.

4.5. Knižné publikácie – najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prijatia úhrady.

4.6. V prípade, že spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nie je schopná zabezpečiť doručenie predplatenej periodickej tlače alebo knižnej publikácie vo vlastnej doručovateľskej sieti, zabezpečí jeho doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne iným operátorom.

 

  1. Poštovné

K uvedeným cenám knižných publikácií sa pripočítava poštovné podľa spôsobu dodania:

Slovenskou poštou (osobný odber na pobočke Slovenskej pošty):  2,99€

Kuriérom (kuriér osobne doručí s možnosťou úhrady priamo kuriérovi): 2,99€

V prípade predplatného – doručovania periodickej tlače je cena poštovného zahrnutá v cene periodickej tlače.

 

  1. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

6.1.  Predplatiteľ môže reklamovať na tel. č. 0800 188 826, 02/4989 3567, 02/4989 3566, 02/4989 3564 alebo na e-mailovej adrese: predplatne@abompkapa.sk; objednavky@ipredplatne.sk; objednavky@bookoffka.sk.

6.1.1. chybné a poškodené výtlačky periodickej tlače – v deň dodania, bezodkladne.

6.1.2. nedoručenie denníkov – najneskôr nasledujúci deň po dni vydania denníka.

6.1.3. nedoručenie časopisov – okamžite, najneskôr do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo vydania časopisu.

6.1.4. nedoručenie knižných publikáciído štyroch dní odo dňa uplynutia dodacej lehoty v zmysle bodu 4.5 týchto VOP.

6.1.5. správnosť a kvalitu platobných služieb v zmysle bodu 3.1.3. týchto VOP – bez zbytočného odkladu po tom, ako sa predplatiteľ dozvedel alebo preukázateľne mohol dozvedieť o nesprávnosti poskytnutej platobnej služby.

6.2. V prípade nedodržania uvedených reklamačných lehôt, bude spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. považovať reklamáciu predplatiteľa za neopodstatnenú.

6.3. Doručovateľ nebude akceptovať reklamáciu od objednávateľa periodickej tlače alebo knižnej publikácie, ktorý nesplní podmienky stanovené v bode 7.3. a 7.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6.4. Po preverení a zistení, že reklamácia je opodstatnená, spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje zabezpečiť nápravu a to objednaním náhradného výtlačku reklamovanej periodickej tlače alebo knižnej publikácie a jeho následné dodatočné doručenie objednávateľovi. Oprávnené reklamácie sa spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie  a prijatia reklamovaného tovaru.

6.5. Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené dodávky zavinené doručovateľom tretej strany, oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne udanej adresy objednávateľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania periodickej tlače, obsahovú náplň periodickej tlače a knižných publikácií a viditeľne poškodený tovar, ktorý objednávateľ prevzal.

6.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku /ďalej len zákon/ v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

6.7. Právo na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť písomne v listinnej podobe alebo e-mailom, pričom je oprávnený použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak objednávateľ oznámenie o odstúpení zašle najneskôr v posledný deň lehoty.

6.8. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. V prípade, ak objednávateľ uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy /napr. predmetom objednávky je dodávka viacerých titulov/, zmluva sa ruší len v tejto časti.

6.9. Objednávateľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenia reklamácie zaslať tovar späť na adresu Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. P.O. Box 183, 830 00 Bratislava 3, ako balík doporučenou zásielkou. Tovar možno doručiť i osobne. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša objednávateľ.

6.10. Kúpnu cenu vráti spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso do 14 dní odo dňa vrátenia nepoškodeného tovaru na účet, ktorý uvedie objednávateľ.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj kníh predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

6.11. V prípade odstúpenia od zmluvy o doručovaní periodickej tlače je objednávateľ povinný uhradiť spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. cenu za už poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

     7. Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Objednávateľ je povinný pri objednávke uviesť úplné požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a uhradiť celkovú čiastku predplatného a ceny knižnej publikácie vrátane poplatku za doručenie riadne a včas.

7.2. Zároveň je povinný spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. v dostatočnom predstihu písomne informovať o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta, doručovacej adresy a fakturačných údajov.

7.3. Objednávateľ periodickej tlače je taktiež povinný, zabezpečiť spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. prístup k miestu doručovania (schránka). Ak schránka nie je prístupná, objednávateľ periodickej tlače zabezpečí kľúč od vchodu k budove, ktorý odovzdá poverenej osobe poskytovateľa.

7.4. Miesto doručovania – schránka, by mala byť prispôsobená rozmerom predplateného periodika, mala by byť uzamykateľná a riadne označená, prípadne zabezpečený prístup na miesto doručovania.

7.5. Ak sa objednávateľ periodickej tlač rozhodne pre ukončenie doručovania predplatenej periodickej tlače, oboznámi o tejto skutočnosti spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. a to písomne, kedy uvedie úplné údaje podľa bodu 2.2. týchto Všeobecných podmienok a dátum ukončenia predplatného.

7.6. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má prostredníctvom doručovateľov vo vlastnej sieti povinnosť doručovať periodickú tlač a knižné publikácie na objednávateľom vopred určené miesto doručovania a to včas a podľa uvedených dodacích lehôt (viď. bod.č. 4 Všeobecných podmienok).

7.7. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5. týchto Všeobecných podmienok.

 

  1. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

8.1. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. sa zaväzuje, že so všetkými osobnými údajmi objednávateľov bude zaobchádzať v súlade so Zákonom č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov a spracovávať ich výlučne za účelom realizácie objednávok, vrátane ich spracovania v účtovnom a fakturačnom systéme.

8.2. Pre prijatie záväznej objednávky a registráciu je potrebné uviesť:

Fyzická osoba údaje uvedené v bode 2.2.1. týchto VOP

Právnická osoba údaje uvedené v bode 2.2.2. týchto VOP

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.ipredplatne.sk; www.bookoffka.sk je možné osobné údaje skontrolovať prípadne ich zmeniť v časti „Prihlásenie/Nastavenie osobných údajov“.

8.3. Objednávateľ súhlasom s týmito VOP udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Objednávateľ má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/203 Z.z. o ochrane osobných údajov právo požadovať informácie o spracovaní jeho osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu osobných údajov na marketingové účely.

 

  1. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov  spoločnosti Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku

9.2. Spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.ipredplatne.sk; www.bookoffka.sk.

9.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 13.6.2014.